Medieval and Renaissance prolations (U+E910–U+E92F)

GlyphDescriptionGlyphDescription
U+E910 (and U+1D1C7)
mensuralProlation1
Tempus perfectum cum prolatione perfecta (9/8)
U+E911 (and U+1D1C8)
mensuralProlation2
Tempus perfectum cum prolatione imperfecta (3/4)
U+E912 (and U+1D1C9)
mensuralProlation3
Tempus perfectum cum prolatione imperfecta diminution 1 (3/8)
U+E913
mensuralProlation4
Tempus perfectum cum prolatione perfecta diminution 2 (9/16)
U+E914 (and U+1D1CA)
mensuralProlation5
Tempus imperfectum cum prolatione perfecta (6/8)
U+E915 (and U+1D1CB)
mensuralProlation6
Tempus imperfectum cum prolatione imperfecta (2/4)
U+E916 (and U+1D1CC)
mensuralProlation7
Tempus imperfectum cum prolatione imperfecta diminution 1 (2/2)
U+E917
mensuralProlation8
Tempus imperfectum cum prolatione imperfecta diminution 2 (6/16)
U+E918 (and U+1D1CD)
mensuralProlation9
Tempus imperfectum cum prolatione imperfecta diminution 3 (2/2)
U+E919 (and U+1D1CE)
mensuralProlation10
Tempus imperfectum cum prolatione imperfecta diminution 4
U+E91A
mensuralProlation11
Tempus imperfectum cum prolatione imperfecta diminution 5
U+E91B
mensuralProportionTempusPerfectum
Tempus perfectum
U+E91C
mensuralProportionProportioDupla1
Proportio dupla 1
U+E91D
mensuralProportionProportioDupla2
Proportio dupla 2
U+E91E
mensuralProportionProportioTripla
Proportio tripla
U+E91F
mensuralProportionProportioQuadrupla
Proportio quadrupla
U+E920
mensuralProlationCombiningDot
Combining dot
U+E921
mensuralProlationCombiningTwoDots
Combining two dots
U+E922
mensuralProlationCombiningThreeDots
Combining three dots horizontal
U+E923
mensuralProlationCombiningThreeDotsTri
Combining three dots triangular
U+E924
mensuralProlationCombiningDotVoid
Combining void dot
U+E925
mensuralProlationCombiningStroke
Combining vertical stroke
U+E926
mensuralProportion1
Mensural proportion 1
U+E927
mensuralProportion2
Mensural proportion 2
U+E928
mensuralProportion3
Mensural proportion 3
U+E929
mensuralProportion4
Mensural proportion 4
U+E92A
mensuralProportionMinor
Mensural proportion minor
U+E92B
mensuralProportionMajor
Mensural proportion major
U+E92C
mensuralModusPerfectumVert
Modus perfectum, vertical
U+E92D
mensuralModusImperfectumVert
Modus imperfectum, vertical
U+E92E
mensuralTempusPerfectumHoriz
Tempus perfectum, horizontal
U+E92F
mensuralTempusImperfectumHoriz
Tempus imperfectum, horizontal
GlyphDescriptionGlyphDescription
uniE929.salt01
mensuralProportion4Old
Mensural proportion 4 (old)
  

Supplementary Groups

Medieval and Renaissance prolations supplement